Àrees de pràctica


 

DRET CIVIL
 • Paternitat i filiació
 • Aliments entre parents
 • Incapacitacions i tuteles
 • Propietats, usdefruits i servituds
 • Interdictes
 • Obligacions i contractes
 • Compravendes
 • Pòlisses d' assegurances
 • Impagats
 • Responsabilitat civil contractual i extracontractual
 • Testaments, herències i llegats
 • Danys i perjudicis
 • Arrendaments urbans
 • Arrendament rùstics
 
DRET MATRIMONIAL
 • Separacions i divorcis de mutu acord i contenciosos
 • Convenis reguladors
 • Patria potestat compartida
 • Aliments per als fills
 • Ús de l' habitatge
 • Liquidacions dels béns patrimonials
 • Càrregues familiars
 • Pensió compensatòria
 • Execucions de sentències
 • Modificació de mesures
 
DRET PENAL
 • Assistència al detingut a la comissaria de policia
 • Declaracions judicials
 • Registres domiciliaris
 • Defensa penal en tots tipus de delictes i faltes
 • Denuncies i querelles
 • Alcoholèmies
 • Violència de gènere
 • Ordre d' allunyament
 • Procediment penal de menors
 • Expedients de vigilància penitenciària
 
DRET LABORAL
 • Acomiadaments
 • Reclamacions de salaris
 • Sancions
 • Impugnació d' altes mèdiques indegudes
 • Pensions i prestacions de la Seguretat Social
 • Reclamacions prèvies
 • Estrangeria: permisos
 
ACCIDENTS
 • Accidents de trànsit
 • Accidents laborals
 • Assegurances d' accidents
 • Defensa penal i civil
 • Indemnitzacions
 • Responsabilitat civil

 

Vist: 3746