Compte amb els acomiadaments per causes objectives


Les empreses, en situacions de crisi econòmica, poden rescindir els contractes de treball mitjançant l’acomiadament per causes objectives.

Quan a un treballador se li comunica que serà acomiadat per motius econòmics, cal que prengui algunes mesures en protecció dels seus drets laborals.

En primer lloc, haurà de verificar, exigint a l’empresa la documentació que faci falta, que els motius econòmics al·legats per acomiadar-lo son certs. En cas contrari, ens trobaríem davant un acomiadament improcedent.

També haurà de tenir compte dels requisits legals establerts per la llei:

a).-Comunicar per escrit al treballador la causa de l’acomiadament.

b).-Posar a disposició del treballador una indemnització de 20 dies per any treballat ( o fer constar en la carta la impossibilitat de fer-ho en aquest moment ).

C).- Concedir un preavís de 15 dies, a partir de l’entrega de la carta, i fins a l’extinció del contracte de treball, per a que el treballador disposi d’un permís retribuït de sis hores setmanals per cercar una nova feina.

L’incompliment d’ algún dels dos primers requisits formals també dóna lloc a un acomiadament improcedent, que cal denunciar al Departament de Treball immediatament ( el plaç per recòrrer la decissió empresarial és molt breu i caduca ).

En cas de dubte, el treballador ha de demandar l’empresa. I també ha de fer-ho quan l’ empresa sigui insolvent i no hagi rebut la indemnització que li correspon, perque el Fons de Garantia Salarial ( FOGASA ) només paga aquest tipus d’ indemnitzacions si han estat reconegudes pel Jutjat ( ni tant sols paga les indemnitzacions reconegudes en conciliació davant el Departament de Treball).

Si l’empresa té menys de 25 treballadors, el 40 per 100 de la indemnització la paga el FOGASA de forma directa ( i la resta només en cas d’insolvència de l’empresa, sempre que, com hem dit, la indemnització hagi estat reconeguda pel jutge ).

Article revisat des-2012

 

Vist: 3387