Preguntes freqüents


 

El despatx ADVOCATS CARNE VILAPINYO disposa d' una advocada mediadora que ofereix serveis de mediació privats en l'àmbit familiar, matrimonial, civil i empresa familiar. Podeu demanar cita per a la sessió informativa prèvia trucant al número de telèfon 973.60.43.53 (Mollerussa ) o 973.50.16.75 (Tàrrega).

Per a les consultes més freqüents relacionades amb la mediació podeu consultar les que apareixen en aquest apartat.

  • Què és la mediació?

La mediació és un procediment de resolució de conflictes extrajudicial. A diferència del procediment judicial o arbitral, on el conflicte és dirimit per un tercer ( jutge o àrbitre ) que imposa la solució a les parts, en la mediació son les mateixes parts implicades en el conflicte les qui tenen tot el protagonisme per assolir un acord, assistides per un mediador.

El mediador no imposa cap acord, sinó que es limita a crear unes condicions adients per a que totes les parts puguin expressar lliurement les seves demandes i acostar les seves posicions fins a trobar una sortida satisfactòria per a totes elles.

  • Quins avantatges té la mediació respecte d' altres mètodes de resolució de conflictes?

El principal avantatge d' una mediació és que les parts mantenen capacitat de decisió sobre el procés i sobre la solució final del conflicte. A diferència del procediment judicial, on el resultat final del litigi depèn de molts factors que les parts no poden controlar ni preveure ( què opinarà el jutge sobre la qüestió, què dirà o no dirà un testimoni propi o de l' altra part, com serà un informe pericial, quines proves seran admeses o rebutjades, etc. ), en una mediació la solució del conflicte no queda mai a l' atzar.

Un altre avantatge de la mediació és que el procés finalitza en un breu període de temps (normalment entre una i cinc sessions, depenent del tipus de conflicte i del nombre de parts implicades ), a diferència d' un procediment judicial, que pot durar anys.

L' estalvi de costos tampoc és menyspreable. En un procediment judicial cal pagar taxes, advocat, procurador, pèrits i, si el resultat es desfavorable, potser també les costes de la part contrària. En la mediació, l' únic cost son els honoraris del mediador, que les parts comparteixen.

  • És obligatòria la mediació?

No. La mediació és un procediment d' adhesió voluntària i les parts poden abandonar-lo en qualsevol moment. 

  • Qui és el mediador i qui el designa?

El mediador o mediadora és un professional ( normalment advocat o psicòleg ) que ha rebut una formació especialitzada i homologada per l' administració competent.

Si es tracta d' una mediació d' un centre públic, és designat pel propi centre. Si la mediació es privada o particular, el mediador es designat de mutu acord entre les parts.

  • Quins son els principis de la mediació?

Els principis de la mediació son la voluntarietat ( ningú pot ser obligat a acudir a una mediació ni a continuar el procés si el vol abandonar ), la imparcialitat ( el mediador no pren partit per cap de les parts ), i la confidencialitat ( totes les informacions revelades al mediador tenen caràcter reservat).

  • La mediació sempre finalitza en acord?

No, però quan el procés finalitza en acord la solució del conflicte sempre serà més satisfactòria que l' obtinguda en un procediment judicial, atès que les parts hauran estat partícips de la mateixa. També per aquest motiu, les parts estaran més involucrades en el compliment de la solució acordada.

  • Com es desenvolupa el procés de mediació?

Després de la primera reunió informativa, les parts signen un document d' adhesió al procés, el qual es desenvolupa en una o diverses sessions conjuntes entre les parts i el mediador. Excepcionalment, el mediador pot mantenir reunions individuals amb les parts.

  • Quan costa una mediació privada?

Els honoraris depenen de la complexitat de l' assumpte, dels interessos en joc i del nombre de sessions realitzades.

  • Quina eficàcia té un acord de mediació?

Si el procés finalitza amb avinença, el mediador i les parts redacten i signen un document de conformitat que recull els acord assolits. El document té així plena validesa legal, però per a que tingui el mateix valor que una sentència judicial i poder demanar-ne l' execució forçosa ha de constar en escriptura notarial.